Novinka v naší obci pro Ty co mají zájem o větší informovanost

Obec Odřepsy děkuje všem občanům, kteří si našli čas a dotazník vyplnili. Na základě tohoto dotazníku se tvoří Strategický plán obce 2020-2030, který po jeho vypracování bude též zveřejněn na webových stránkách obce.

Dne 3.1.2020 byla uveřejněna veřejná zakázka malého rozsahu na profilu zadavatele hostovaný v NEN https://nen.nipez.cz/profil/OdrepsyIROP Integrovaný regionální operační program
PO 4: Komunitně vedený místní rozvoj
SC 4.1: Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
Opatření integrované strategie: 1.1 Doprava bezpečná a ekologická
 
Projekt: Chodníky při silnici I/11 a III/3281 Odřepsy
Registrační číslo CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0011171Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií
 
 
„Cílem projektu „Chodníky při silnici I/11 a III/3281 Odřepsy“ je rekonstrukce stávajících chodníků průtahů silnic II. a III. třídy obcí Odřepsy a vybudování nových úseků chodníků pro zvýšení bezpečnosti chodců v prostoru silnice II. třídy č. 611 a III. třídy č. 3281, a především bezbariérové zpřístupnění objektů občanské vybavenosti.
Hlavní aktivitou projektu je rekonstrukce části stávajících chodníků a vybudování nových chodníků v obci Odřepsy podél průtahu silnice II. třídy č. 611 (Poděbrady – Chlumec nad Cidlinou) a III. třídy č. 3281 směr Libice nad Cidlinou. Jedná se o rekonstrukci stávajícího oboustranného chodníku po pravé straně silnice I/11 (směr Poděbrady), novostavbu chodníku ke křižovatce s III/3281, přechod pro chodce v prostoru zastávek bude přesunut, autobusová zastávka, dále o novostavbu jednostranného chodníku podél silnice III. třídy č. 3281 od křižovatky s I/11 směr Libice nad Cidlinou,  rekonstrukce stávajícího chodníku , místa pro přecházení, sjezdy na I/11, sjezdy na III/3281, odvodnění silnice I/11 a chodníku, odvodnění silnice III/3281 a chodníku, uliční vpusti, přisvětlení nového přechodu atd.“

Revize – leták

Zákaz rybolovu na revíru 411 008