Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

 

 

 

Právní předpisy:

* zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
* zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
* vyhláška č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňující dálkový přístup

1.     Název:

Obec Odřepsy, Obecní úřad Odřepsy

2.    Důvod a způsob založení:

Obce Odřepsy je založena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Pojem „Obec“„Obecní úřad“
Vzhledem k tomu, že v praxi dochází k zaměňování těchto dvou pojmů, uvádíme jednoduché vymezení.

Obec

je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. „Obec“ (psáno s velkým počátečním písmenem) je v

tomto slova smyslu právnickou osobou. To znamená, že vše co se týká majetku obce (smlouvy, faktury, vlastnictví movitostí i nemovitostí) se vztahuje k Obci.
Obecní úřad
není právnickou osobou, jedná se o úřad obce a tvoří jej starosta, místostarosta, a zaměstnanci obce.
Obecní úřad provádí výkon státní správy (správní rozhodnutí a správní úkony) a samosprávy.
Písemnosti vyhotovené orgánem obce a týkající se samostatné působnosti se v záhlaví označují „Obec Odřepsy“. Písemnosti vyhotovené orgánem obce a týkající se přenesené působnosti se označují v záhlaví „Obecní úřad Odřepsy „.

3.   Organizační struktura:     Schéma organizační struktury

viz. webové stránky obce Odřepsy

4.   Kontaktní spojení

Adresa:

Obec Odřepsy, Obecní úřad Odřepsy
Odřepsy 72
289 07 Libice nad Cidlinou
Telefon:     325 653 072
Fax:
E-mail:     [email protected]
El. podatelna:
ID datové schránky:     qgtam6t
Formát dokumentů     *.htm, *.html, *.jpg, *.pdf, *.rtf, *.doc, *.txt, *.xls

4.1     Kontaktní poštovní údaje
Adresát:

Obec Odřepsy, Obecní úřad Odřepsy
Odřepsy 72
Odřepsy
289 07  Libice nad Cidlinou

4.2     Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Adresa:

Obec Odřepsy, Obecní úřad Odřepsy
Odřepsy 72
Odřepsy
289 07  Libice nad Cidlinou

4.3     Úřední hodiny
St: 18 – 20 hod.

Po předchozí dohodě s příslušným pracovníkem je možné veškeré záležitosti vyřídit i v ostatních dnech během pracovní doby.
Provoz podatelny:
Po: 9 – 11 hod.
St:  9 – 11 hod.     18 – 20 hod.

4.4     Telefonní čísla:
Tel:     325 653 072
Další kontakty:

viz. webové stránky obce Odřepsy

4.5     Číslo faxu:
Fax:

4.6     Adresa internetové stránky:     www.odrepsy.cz

4.7     Adresa e-podatelny:

4.8     Další elektronické.adresy:     [email protected]

 

5.   Případné platby lze poukázat

na účet –  10421191/0100   KB Nymburk,

–  107-9386770227/0100  KB Nymburk –  platby za vodovod

6.   IČ: 00239518

7.    DIČ:  

8.   Dokumenty

(k nahlédnutí na webových stránkách obce Odřepsy)
8.1     Seznam hlavních dokumentů
8.2     Rozpočet  v tomto a předchozím roce

9.   Žádosti o informace   Obecní úřad Odřepsy

Odřepsy 72

289 07 Libice nad Cidlinou

E-mail: [email protected]
Tel.: 325 653 072

10.     Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti, stížnosti a další podání lze osobně doručit na podatelnu OÚ, zasílat poštou na adresu OÚ, či e-mailem na adresu: [email protected]

11.   Opravné prostředky

Odvolání:

1)       Proti rozhodnutí obce o odmítnutí žádosti lze podat odvolání

2)       Obec předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.

3)       Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání obcí. Lhůta pro rozhodnutí o rozkladu je 15 pracovních dnů ode dne doručení rozkladu obci. Lhůtu nelze prodloužit.

4)       Při soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání na základě žaloby podle zvláštního právního předpisu soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti. Nejsou-li žádné důvody pro odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí obce o odmítnutí žádosti a obci nařídí požadované informace poskytnout.

 

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace:

 

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen „stížnost“) může podat žadatel:

  1. a)který nesouhlasí s vyřízením žádosti odkazem na již zveřejněnou informaci, trvá na přímém poskytnutí informace a obec mu ji neposkytla
  2. b)kterému po uplynutí lhůty 15 dnů, případně prodloužené lhůty 15 + 10 dnů nebyla poskytnuta informace, předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti
  3. c)kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí
  4. d)který nesouhlasí s výší úhrady za poskytnutí informace

 

Stížnost lze podat písemně nebo ústně. Je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní obec písemný záznam.

Stížnost se podává u obce a to do 30 dnů ode dne:

  1. a)doručení sdělení o již zveřejněné informaci
  2. b)doručení sdělení, že požadované informace se nevztahují k působnosti obce (odložení žádosti)
  3. c)oznámení o výši úhrady za informace před jejich poskytnutím
  4. d)uplynutí lhůty pro poskytnutí informace (15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění), případně prodloužení lhůty o 10 dní ze závažných důvodů.

 

O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.

 

Obec předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

12.    Formuláře   

  Formuláře pro řešení místních životních situací v obci Odřepsy obdržíte v kanceláři obecního

úřadu v úředních dnech a hodinách.

Formuláře, potřebné pro řešení obecných životních situací hledejte především na stránkách Ministerstva vnitra ČR www.mvcr.cz a Portálu veřejné správy na  www.portal.gov.cz

Další formuláře jsou zveřejněny na: www.form.cz

13.   Popisy postupů, návody pro řešení příslušných životních situací životní situace – viz. Portál veřejné správy ČR

Předpisy
13.1     Nejdůležitější používané předpisy
13.2     Vydané právní předpisy

14.   Úhrady za poskytování informací
14.1     Sazebník úhrad za poskytování informací
14.2     Úsnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím

15.   Licenční smlouvy
15.1     Vzory licenčních smluv
15.2     Výhradní licence

16  Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

17. Kontakt na pověřence obce pro GDPR

[email protected]

 

Vypracoval : Jaroslav Hanousek